Klauzula informacyjna dla gości/klientów HOTELU TiM Szumańska Małgorzata, Linowski Tomasz.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTEL TiM Szumańska Małgorzata, Linowski Tomasz z siedzibą w: Cekanowo, ul. Polna 2 Słupno 09-472 (dalej HOTEL TiM).

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres:
- Cekanowo, ul. Polna 2 Słupno 09-472;
- e-mail: biuro@hoteltim.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
c) udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej),
d) zapewnienia bezpieczeństwa najemcom/gościom/klientom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego,
e) dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych, w przypadku wyrażenia zgody podczas podawania danych osobowych.


4. Podstawą prawną przetwarzania przez HOTEL TiM Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) prawnie usprawiedliwiony interes HOTELU TiM (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
d) zgoda, w sytuacji kiedy zostanie wyrażona w celach marketingowych administratora danych (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a RODO).


5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez HOTEL TiM podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności pdmiotom księgowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa podatkowego oraz prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

7. Wszelkie nagrania obrazu określone w pkt 3 są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub HOTEL TiM powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
- prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od HOTEL TiM danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże HOTEL TiM może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy HOTEL TiM przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że HOTEL TiM będzie w stanie wykazać, że są one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

11. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do zawarcia i wykonania umowy.